• https://www.facebook.com/pages/Sosyalbilgiler8/106567192743181?ref=tn_tnmn
  • https://twitter.com/dombiktosba
8.SINIF TEST ÇÖZ
yeni testler
HER TELDEN

7.SINIF SOSYAL YENİLİKLER VE OSMANLI DEVLETİ KONU TESTİ 1

7.SINIF SOSYAL YENİLİKLER VE OSMANLI DEVLETİ  KONU TESTİ 1

1-III. Selim yapılması düşünü-len ıslahatlar konusunda devlet adamlarından rapor-lar istedi. Devlet adamları-nın raporları genellikle as-keri alanda ıslahat yapılma-sını öngörmekte idi.

Islahat isteklerinin askeri alanda yoğunlaşmasının nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Diğer alanlarda ileri durumda olmamız

B) Ulema sınıfının yeniliklere karşı direnmesi

C) Yeniçerilerin yenilik taraftarı olması

D) Savaşlarda başarısız sonuçlar alınması

 

2) Kuruluş ve Yükselme döneminde büyük faydası olan Yeniçerilerin, özellikle Duraklama ve Gerileme döne-minde karışılıkların ve otoritenin bozulmasının yanında yapılan düzenlemelerinde uygulanamasına neden olmaktaydılar.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut’un 1826’da yeniçerileri kaldırmasının en önemli sonuçlarından birisidir?

A) Islahatların önündeki en büyük engelin ortadan kalkması B) Padişahların korunmasız kalması C) Osmanlının savaşlarda askersiz kalması

D) Osmanlıda devşirme sisteminin son bulması

 

3) Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi padişahların-dan III. Selim döneminde yapılan aşağıdaki yenilik-lerden hangisi iç piyasanın canlanması için yapılmıştır?

A) İrad-i Cedit hazinesi oluşturulmuştur.

B) Nizam-ı Cedid adıyla yeni bir ordu kurulmuştur.

C) Yerli malı kullanımı teşvik edilmiştir.

D) Londra, Paris, Viyana ve Berlin'de sürekli elçilikler açılmıştır

 

4 ) Osmanlı Devleti'nde,

I. Medreselerin yanında Avrupa tarzında okulların açılması

II. Avrupa'ya öğrenciler gönderilmesi

III. Yeniçeri Ocağının kaldırılması

faaliyetlerinden hangisi ya da hangilerinin ülkede kültürel farklılıklara yol açtığı savunulabilir?

A) Yalnız l                     B) I ve II

C) I ve III                       D) II ve III

 

5-Burada Fransızca olarak tıp bilimi tahsil edeceksiniz. Benim sizlere Fransızca okutmaktaki muradım, Fransızca lisanı tahsil ettirmek değildir. Ancak tıp bilimini öğrenip zamanla kendi lisanımıza almaktır.

II. Mahmut'un bu sözlerindeki asıl vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir?

A) Osmanlının Tıpta ileri bir düzeydedir

B) Fransızca öğrenmek amaç değil araçtır.

C) Tıp bilimi sadece Fransa’da öğrenilmektedir

D) Beyin göçü ülke için zararlıdı

 

6) II. Mahmut Döneminde yapılan;

- Sekban-ı Cedit adıyla yeni bir ordu kuruldu

- Divan kaldırılarak Nazırlık sistemi getirildi

- Avrupaya öğrenci gönderildi

Islahatları aşağıdaki belirtilen hangi alana yönelik değildir?

A) Ekonomik                B)Yönetim

C) Askeri                      D) Eğitim

 

7) Tanzimat Fermanı'nda yer alan;

- Herkes kanun önünde eşit olacak.

- Vergiler herkesin gelirine göre alınacak.

- Askerlik vatan hizmeti haline getirilecek.

- Miras bırakılabilecek, mal - mülk sahibi olunabilecek.

hükümlerine bakarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Özel mülkiyetin benimsendiğine

B) Kanun üstünlüğünün kabul edildiğine

C) Halkın yönetime katıldığına

D) Padişahın kendi yetkilerini kısıtladığına

 

8-Tanzimat Fermanı ile özel kişilere matbaa açma izni verilmiştir. Bu durum, dergi sayısında artışa neden olmuştur. Bu durumun Osmanlı ülkesinde aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulabilir?

A) Ekonomik bağımsızlığın sağlanmasına

B) Askeri eğitimin Avrupa tarzında yapılmasına

C) Devlet otoritesinin artmasına

D) Kültürel canlanma yaşanmasına

 

9-Fransız İhtilali, dünyaya eşitlik, demokrasi, milliyet-çilik gibi yeni kavram ve ilkeler getirmiş, bu kavram-lardan Osmanlı İmparator-luğu da etkilenmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin Fransız İhtilali’nden etkilendiğinin göstergesi olamaz?

A) Yunan bağımsızlık savaşının başlaması

B) Şehzadelerin taht kavgalarına yönelmesi

C) Halkın devlet yönetimine katılmaya başlaması

D) Halkın yasalar karşısında eşit kabul edilmesi

 

10-Osmanlı Devleti'nde ilk demir yolu İzmir ile Aydın arasında İngilizler tarafından açılmıştır. Demiryolunu buraya yapma-larının sebebi ise Ege Bölge-si'nde yetiştirilen pamuk, tü-tün, gibi ham madde ürün-lerine kolay ulaşabilmekti.

Buna göre Osmanlı ülkesinde demir yolu yapımın-da öncelikle aşağ ıdakilerden hangisinin göz önün-de bulundurulduğu söylenebilir?

A) Ekonomik çıkar

B) Askeri amaçlar

C) Coğrafi durum

DD) Turizm

  

1.trong> SORU
A)
B)
C)
D)
2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)  
5. SORU
A)
B)
C)
D)  

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)
8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

)
DEĞERLENDİR


hazırlayan: ismail şafak
TESTLERİMİZ
İNTERNETTEN DERLENMİŞTİR
2.SINIF TEST ÇÖZ
Aktif Ziyaretçi10
Bugün Toplam813
Toplam Ziyaret4758475
8.sınıf teog din testi çöz