• https://www.facebook.com/pages/Sosyalbilgiler8/106567192743181?ref=tn_tnmn
  • https://twitter.com/dombiktosba
8.SINIF TEST ÇÖZ
yeni testler
HER TELDEN

7.SINIF SOSYAL OSM.DEV. KURULUŞ DÖNEMİ KONU TESTİ 2

7.SINIF SOSYAL OSM.DEV. KURULUŞ DÖNEMİ KONU TESTİ 2

1- Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesinin siyasi, dini, ekonomik ve kültürel nedenleri vardır

Aşağıdakilerden ha ngisi dini nedenlerden birisidir?

A) Ticaret yolları üzerinde bulunması

B) Gaza ve cihat geleneğinin uygulanması

C) Türkmenlere yeni bir yurt bulma düşüncesi

D) Kuruluş ve yükselme dönemlerinde yetenekli hükümdarların bulunması

 

2) Bizans sınırında kurulan Osmanoğlulları Beyliği, Anadolu beylikleri ile çatışmak yerine daha zayıf olan Bizans'a karşı gaza ve fetih politikası takip ederek Anadolu'daki Türk ve Müslüman halkın desteğini sağlamışlardır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

A) Bizans'ta taht kavgalarının çıkmasında

B) Osmanlı'nın denizlerde güçlenmesinde

C) Osmanlı'nın kısa sürede büyümesinde

D) Anadolu’da siyasi birliğin sağlanmasına

 

3-Osmanlı devleti kurulduğu sırada Anadolu ve Bal-kanların siyasi karışıklık içerisinde olduğu görül-mektedir.

Bu durumun Osmanlı devleti için,

I. Egemenlik alanını geliştirme,

II. Kısa sürede büyüme,

III.Balkanlarda dini birliği sağlama

gibi sonuçlardan hangilerine neden olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I                             B)Yalnız II

C)Yalnız III                            D) I ve II

 

4 ) Orhan Bey döneminde beylikten devlete geçiş süreci yaşanmış ve birçok alanda örgütlenme başlamıştır.

Buna göre,

I. Divanın kurulması

II.Medresenin açılması

III.Düzenli ordunun kurulması

Gelişmelerinden hangileri kültürel alanda örgütlenmeye önem verildiğinin göstergesidir?

A) Yalnız I                             B) Yalnız II

C) I ve II                                D) II,III

 

5-Osmanlı Devleti'nde Anadolu Türk siyasi birliğini kurma çalışmaları Orhan Bey Dönemi'nde Karesi Beyli-ği'nin Osmanlılar'a katılması ile başlamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu beyliğin Osmanlı'ya katılmasının sağladığı yararlardan biri değildir?

A) Rumeli Beylerbeyliği'nin kurulması

B) Balkanlar'a geçişin kolaylaşması

C) Osmanlılar'ın denizlere ulaşması

D) Osmanlılar'ın donanmaya sahip olması

 

6) ”Osmanlı Devleti, Kuruluş Dönemi’nden itibaren fetihlerini istila, yağmalama, kapkaç şeklinde sürdürmemiş, fethedilen yerlerdeki toplumsal düzene karışmamıştır. Yerli halkın can ve mal güvenliği sağlanmış, bir süre yerli gayrimüslim halk vergilerden de muaf tutulmuştur. Bu durumu, bu gün bile Balkanlarda camilerle kiliselerin yan yana bulunmaları doğrulamaktadır.

Bu bilgilere göre, Osmanlı Beyliği’nin kısa sürede büyük bir güç olmasında aşağıdakilerden hangisi daha çok etkili olmuştur?

A) Adaletli ve hoşgörülü politikalar uygulanması

B) Bizans’ın iç kargaşalarından yararlanılması

C) İslamiyet’i Balkanlara yayması

D) Merkezi otoriteyi güçlü tutması

 

7) Osmanlı Devleti’nin Kuruluş döneminde;

I. Fethettiği yerlerde iskan politikası izlemesi

II. Devşirme sistemini uygulaması

III.Cihad ve gaza politikasını takip etmesi

IV.Fetret Devri’ni yaşaması

gibi gelişmelerden hangilerinin, Anadolu’da siyasi otoritesinin sarsılmasına yol açtığı söylenebilir?

A) Yalnız I                             B) Yalnız IV

C) I ve II                                D) II ve IV

 

8) Osmanlılarda savaşlardan elde edilen esirler ile Hristiyan ailelerden gönüllü olarak alınan gençler, Türk kültürü ile yetiştirilerek Müslümanlaştırılmışlardır. Bunlardan asker olacaklar Acemioğlanlar Ocağı'na gönderilmiş, en yetenekli olanlar ise saray içerisinde özel eğitime tabi tutulmuşlardır. Saray içerisindeki eğitimi bitirenler önemli memurluklara atanmışlardır.

Bu uygulama aşağidakilerden hangisinin göstergesi olamaz?

A) Devşirme sisteminin tımardan daha yaygın uygulandığı

B) Hristiyan gençlerin devşirildiği

C) Sarayda devlet kadrolarına dönük eğitim verildiği

D) Devşirme sistemiyle asker ihtiyacının karşılanmaya çalışıldığı

 

9-Osmanlı Devleti 'nde, devşirme sistemine göre yetiştirilen Yeniçeriler'in evlenmeleri ve başka işte çalışmaları yasaktı.

Buna göre;

I. Savaşlara katılım oranlarının azalmasını önlemek

II. Askerlik dışında işlerle ilgilenmelerine engel olmak

III.Toprak gelirlerinin azalmasını önlemek

gibi yargılardan hangisi veya hangileri amaçlanmıştır?

A) Yalnız I                             B) Yalnız II

C) I ve II                                D) II ve III

 

10) İlk kez Orhan Bey zamanında oluşturulan Divan ku-rulunda her konunun ayrı uzmanı bulunur ve devlet meseleleri görüşülürdü. Fakat tüm görüşmelerden sonra karar verme yetkisi sadece padişaha aitti.

Buna göre;

I. Divan'ın sadece Kuruluş Dönemi'nde toplandığı

II. Divan'ın danışma meclisi şeklinde olduğu

III.Divan'ın padişahları seçmek gibi bir yetkisinin olduğu

IV.Devlette esas yetkinin padişaha ait olduğu

yargılarından hangilerine ulaşılır?

A) I ve II                                 B) II ve III

C) II ve IV                              D) I ve III

  

1. SORU
A)
B)
C)
D)
2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)  
5. SORU
A)
B)
C)
D)  

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)
8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

)
DEĞERLENDİR


hazırlayan: ismail şafak
TESTLERİMİZ
İNTERNETTEN DERLENMİŞTİR
2.SINIF TEST ÇÖZ
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam53
Toplam Ziyaret4758811
8.sınıf teog din testi çöz