• https://www.facebook.com/pages/Sosyalbilgiler8/106567192743181?ref=tn_tnmn
  • https://twitter.com/dombiktosba
8.SINIF TEST ÇÖZ
yeni testler
HER TELDEN

7.SINIF SOSYAL ETKİLEDİK ETKİLENDİK KONU TESTİ 1

7.SINIF SOSYAL ETKİLEDİK ETKİLENDİK KONU TESTİ 1

1) -Avrupalılarca, 18. asırdan itibaren "Yeniçeri müziği" diye adlandırılan müzik; önce Polonya, Avusturya sonra ise bütün Avrupa'da, onların tabiri ile Yeniçeri bandoları kurulmuştur.

-Bestekâr Mozart ve Hayd da, mehter musikîsinin tesirinde kalarak, meşhur bestelerini meydana getirmişlerdir.

Bu bilgilerde aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır?

A) Mehterin kimler tarafından icat edildiğine

B) Mehteran bölüğünün kaç kişiden oluştuğuna

C) Mehterin ekonomik maliyetinin ne kadar olduğuna

D) Mehter takımının Avrupaya etkisine

 

2-Osmanlı devleti ileri olduğu dönemlerde Avrupa’ya kültür, sanat ve mimari gibi alanlarda üstünlük sağlarken özellikle gerileme döneminden itibaren Avrupa’dan etkilenmeye baş-lamıştır

Aşağıda verilen örneklerden hangisi Avrupa’ya etkimiz olarak gösterilemez?

A) Çeşitli tiyatro, bale, ve operalarda Türk yaşam tarzının işlemesi

B) Avrupa mimarisi tarzında Osmanlı'da pek çok saray, köşk, çeşme vb. eser yapılması.

C) Türk halılarının Avrupalıların evlerini süslemesi

D) Mehter müziğinden esinlenen Avrupalılar pek çok eserlerinde bundan yararlanması

 

3) Türk halı ve kilimleri Avrupalılar tarafından tanınması ile birçok kral ve kraliçe saraylarında Türk halılarına ve motiflerine yer vermiştir.

Bu durum,

I. Türk halı ve kilimlerinin Avrupa'da kullanıldığı

II. Osmanlı kültürünün Avrupa'yı etkilediği

III.Halıcılıkta en ileri medeniyetin Türkler olduğu

yargılarından hangilerine kanıt olarak gösterilebilir?

A) I ve II                       B) I ve III

C) II ve III                      D) I, II ve III

 

4-Günümüzde Balkanlarda dolma, kebap, pide, helva, baklava ve kahve gibi Türk yemek kültürüne ait bir çok unsuru görmek mümkündür.

Verilen bilgilerle aşağıdakilerden hangisi arasında bir bağlantı kurulamaz?

A) Osmanlı'nın Balkanları kültürel yönden etkilemesi

B) Balkanlar da uygulanan iskan politikasının başarıya ulaşması

C) Yerel halkın kendi kültürlerini tamamen terk etmesi

D) Balkanlarda günümüzde de Türk varlığının devam etmesi

 

5) Avrupa'da düzenlenen opera, tiyatro ve balelerde Türklerle ilgili eserler sayesinde her gece tiyatroları dol-duran seyirciler, sahnede, Türk giyim kuşamını, yaşa-yışını, saray yaşamını canlı bir biçimde görebiliyordu

Buna göre aşağıdakîlerden hangisine ulaşılamaz?

A) Türk kültürünün Avrupa tarafından öğrenildiğine

B) Türk yaşamının Avrupa'yı etkilediğine

C) Opera, tiyatro ve baleyi Avrupa'nın Türklerden öğrendiğine

D) Türklerle ilgili eserlerin Avrupa'da merak uyandırdığına

 

6) Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Dönemi'nde yapılmış olan mimari eserlerde daha çok Selçuklu tarzı hakimdir. İstanbul'un fethinden sonra yapılan eserlerde ise kısmen Bizans tesirinden de söz edilebilir. 18. yüzyılda ise Avrupa'nın Rokoko ve Barok tarzı mimari eserlerinin örnek alındığı açıkça görülebilmektedir.

Bu bilgilere bakarak aşağıdaki yargılardan hangi-sine ulaşılabilir?

A) Osmanlı mimarlarının çoğu Bizans ve Avrupa'da öğrenim görmüştür.

B) Osmanlıların yaptıkları mimari eserlerde farklı kültürlerin etkisi olmuştur.

C) Osmanlı Devleti'nin mimarisi özgündür

D) Osmanlılar mimariye gereken önemi vermiştir.

 

7-XVIII. yüzyıla kadar Osmanlı yöneticileri kendilerini Batılı devletlerden üstün görmüşler ve Batıdaki gelişmelere ilgi duymamışlardır. XVIII. yüzyılda ise bu düşünce değişmiş ve Batı örnek alınmıştır

Buna göre aşağıdaki gelişmelerden hangisi bu yüzyılda düşüncelerin değiştiğinin doğrudan kanıtı sayılabilir?

A) Islahatlar için Avrupa'dan uzmanların getirilmesi

B) İlk toprak kayıplarının yaşanması

C) Avrupa devletleri ile anlaşmaların imzalanması

D) Padişahların sık değişmesi

 

8) Osmanlı Devletinde ilk defa başka bir ülkeye elçi Lale Devrinde Paris’e gönderilen 28 Çelebi Mehmet Efendi olmuştur

Geçici olarakta yapılmış olsa bu uygulamanın ama-cı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A) Avrupa'yı yakından tanıyabilmek.

B) Avrupa ile ilişkileri geliştirmek.

C) Gelişmeleri ve değişimleri yerinde görmek

D) Avrupa'dan üstün olduğumuzu ispatlamak..

9) Lale Devri'nde İstanbul'da çok sayıda park ve bahçe yapılmış, saraylar, kasırlar ve köşkler inşa edilmiştir. İlk kez devlet adamı olmayan zengin kişiler de görkemli evler, köşkler ve kasırlar yaptırmışlardır. Bu dönemde yapılan mimari eserlerin bazılarında Avrupa'da yaygın olan Rokoko ve Barok tarzının etkileri görülmektedir.

Bu bilgilere bakarak Lale Devri hakkında aşağıda-kilerden hangisi söylenemez?

A) Sivil mimarinin geliştiği.

B) Avrupa kültüründen etkilenildiği

C) Mimari'de Avrupa'nın geçildiği

D) Toplumun sanat, estetik ve eğlence anlayışında değişikliklerin olduğu.

 

10) Lâle Devri'nde gözümüze çarpan;

-Doğu klasiklerinden Türkçeye çeviriler yapılması

-İstanbul'da çini ve kumaş imalathanelerinin açılması

-İlk defa çiçek aşısının kullanılması

çalışmalarına bakılarak aşağıdaki alanların hangisi-ne yönelik ıslahat yapıldığı söylenemez?

A) Hukuk                      B) Ekonomik

C) Kültürel                    D) Sağlık

  

1. SORU
A)
B)
C)
D)
2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)  
5. SORU
A)
B)
C)
D)  

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)
8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

)
DEĞERLENDİR


hazırlayan: ismail şafak
TESTLERİMİZ
İNTERNETTEN DERLENMİŞTİR
2.SINIF TEST ÇÖZ
Aktif Ziyaretçi6
Bugün Toplam777
Toplam Ziyaret4758439
8.sınıf teog din testi çöz