• https://www.facebook.com/pages/Sosyalbilgiler8/106567192743181?ref=tn_tnmn
  • https://twitter.com/dombiktosba
8.SINIF TEST ÇÖZ
yeni testler
HER TELDEN

7.SINIF SOSYAL ÜLKEMİZDE NUFUS KONU TESTİ 4

7.SINIF SOSYAL ÜLKEMİZDE NUFUS KONU TESTİ 4

1) Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizin nüfusunun art­masına neden olan faktörlerden biridir?

 

A) Salgın hastalıkların artması

B) Doğum oranlarının azalması

C) Ortalama yaşam süresinin uzaması

D) Kırsal kesimden kentlere göçlerin artması

 

2) Ülkemizde belirli aralıklarla nüfus sayımı ya­pılır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi, ül­kemizde yapılan nüfus sayımlarının amaçlarından değildir?

 

A) Toplam nüfus miktarının belirlenmesi

B) Etnik (ırk) yapının belirlenmesi

C) Eğitim durumunun belirlenmesi

D) Okuryazar oranının belirlenmesi

 

3) Anayasamızın 42. maddesinde yer alan aşağıdaki hükümlerden hangisi, eğitim ve öğretim faaliyetleri­nin yapılacağı esasların çerçevesini belirler?

 

A) İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur.

B) Eğitim ve öğretim faaliyetleri devlet okullarında parasızdır.

C) Devlet, maddi olanaklardan yoksun başarılı öğren­cilere burs yardımı yapar.

D) Eğitim ve öğretim faaliyetleri, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda yürütülür.

 

4) Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet Dö­nemi öncesi yapılan nüfus sayımlarının en önemli amacıdır?

 

A) Halkı nüfus artışı konusunda bilinçlendirmek

B) Sarayda çalışacak nitelikli işçileri belirlemek

C) Medreselere alınacak öğrenci sayısını be­lirlemek

D) Asker sayısını ve vergi verecek nüfusu be­lirlemek

 

5) Ülkemizde nüfusun yoğun olduğu yerler ge­nelde kıyı bölgelerimizdir. Kıyı bölgelerimiz­de nüfusun yoğun olmasında iklim koşulları­nın elverişli olması, iş imkanlarının fazla ol­ması, tarım ürünü çeşitliliğinin fazla olması gibi nedenler etkili olmuştur.

Yukarıdaki bilgiye dayanarak, aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

 

A) Kıyı bölgelerimizin tamamı yoğun nüfuslu yerlerdir.

B) Kıyı bölgelerimizde iklim koşulları daha elverişlidir.

C) Kıyı bölgelerimizde yetiştirilen tarım ürü­nü çeşitliliği daha fazladır.

D) Kıyı bölgelerimizde iş imkanları daha fazladır.

 

6) Bir bölgedeki iklim şartları, turizm imkanları, toprak yapısı, ulaşım, ticaret, yeryüzü şekilleri gibi özellikler nüfus miktarını etkilemektedir

Ülkemizde aşağıda verilen yerlerden hangisinde nüfus miktarı azdır?

 

A) Çukurova ve çevresi      B) Güney Marmara

C) Kıyı Ege                        D) Tuz Gölü ve çevresi

 

7) I.   Nüfusun eğitim düzeyinin yükselmesi

    II  Kırsal kesimde doğum oranının yüksek ol­ması

    III Çalışma hayatında kadınların sayısının art­ması

    IV Erkek ve kadın nüfus miktarının birbirine yakın olması

Türkiye'de nüfus artış hızının son yıllarda azalma göstermesinde yukarıdakilerden hangilerinin etkisi vardır?

 

A) I ve II                               B) II ve IV

C) I ve III                             D) III ve IV

 

8) Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin nüfu­sunun fazla olmamasına rağmen nüfus yoğunluğunun Türkiye ortalamasının üzerinde olmasının temel nedeni hangisidir?

 

A) Yüz ölçümünün küçük olması

B) Diğer bölgelerden göç alması

C) Yeryüzü şekillerinin elverişli olması

D) Sanayinin gelişmiş olması

 

9)Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de nüfus dağılışı­nın düzensiz olmasının nedenleri arasında gösteri­lemez?

 

A) Yer şekillerinin farklılık göstermesi

B) İklim koşullarının farklılık göstermesi

C) Sanayi tesislerinin dengesiz dağılması

D) Okuryazar oranının yörelere göre değişmesi

 

10) Ülkemizde nüfus yoğunluğunun sürekli artmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) İç göçlerin yaygın olması

B) Tarım alanlarının genişlemesi

C) Nüfusumuzun sürekli artması

D) Ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesi

 

  

1. SORU
A)
B)
C)
D)
2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)  
5. SORU
A)
B)
C)
D)  

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)
8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

)
DEĞERLENDİR


hazırlayan: ismail şafak
TESTLERİMİZ
İNTERNETTEN DERLENMİŞTİR
2.SINIF TEST ÇÖZ
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam48
Toplam Ziyaret4758806
8.sınıf teog din testi çöz